Dokumenty a VZN

VZN obce Beckov - aktuálne sú zverejnené v časti ÚRAD - úradná tabuľa - VZN na: https://www.obec-beckov.sk/sk/uradna-tabula/285-vseobecne-zavazne-nariadenia-obce

Interné smernice

Smernice 3/2021 - sťažnosti

Zásady podávania, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb v podmienkach obce Beckov - účinnosť: 1.10.2021


Zákon o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Z. z
Štatút obce Beckov -  uz.č.14/2011/c z 28.01.2011

2024

Smernica č. 1/2024 o vnútornom systéme preverovania oznámení - prijatá OZ dňa 9.2.2024 uz.č.186/2024

VZN č. 2/2024 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Beckov - účinné od 27.2.2024 - prijaté uz.č.191/2024 na OZ dňa 9.2.2024

Zásady hospodárenia s majetkom obce Beckov - schválené OZ dňa 9.2.2024 uz.č.188/2024

VZN č. 1/2024, ktorým sa ruší VZN č. 3/2023 - Zásady hospodárenia s majetkom obce - účinné 9.2.2024 - uz.č.187/2024 z 9.2.2024

2023

VZN č. 1/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Beckov - účinné od 1.3.2023 - VZN plus Doplnok č. 1 spolu - prijaté uz.č.72/2023 na OZ dňa 14.4.2023

Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2023 

VZN č. 2/2023 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území Obce Beckov - zverejnené 15.5.2023 - účinné od 1.6.2023

Obec Beckov - sadzobník služieb od 1.10.2023

VZN č.3/2023 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Beckov - účinné od 1.1.2024 - zrušené 9.2.2024


2022

VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - účinné od 1.1.2023 - žiadosť 2023

VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Beckov

2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Beckov

VZN č. 3/2021 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v Obci Beckov

VZN č. 2/2021 - pravidlá času predaja

VZN č. 1/2021 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu obce ZaDč.5ÚPN-O Beckov


2020

VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO - účinné od 1.1.2021

Doplnok č. 4 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach - schválené uz.č.110/2019 

Doplnok č. 5 k VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO - schválené OZ uz.č.102/2019 

VZN o odpadoch č. 2/2016 - aktualizované 

VZN č. 1/2019 o výške mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Beckov

Doplnok č. 3 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach - účinné od 1.1.2019

VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Beckov - účinné od 01.10.2018

VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov

VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území Obce Beckov

VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a dieťa školského zariadenia na území obce Beckov

VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beckov - účinné od 1.7.2016

VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 2/2015 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane...

VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci v prípade hmotnej alebo náhlej núdze

VZN č. 5/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 2/2011  ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán  záchranných prác právnickej a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou:  map.1 , map.2

Zásady hospodárenie s majetkom obce od 1.2.2011

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby od 1.1.2011

VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č.4/2008 o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia