Dokumenty a VZN


Interné smernice

Smernice 3/2021 - sťažnosti

Zásady podávania, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb v podmienkach obce Beckov - účinnosť: 1.10.2021


Zákon o obecnom zriadení - Zákon č. 479/2010 Z. z. - vyhľadávanie predpisov
Štatút obce Beckov -  uz.č.14/2011/c z 28.01.20112021


Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Beckov

VZN č. 4/2021 - o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2021 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v Obci Beckov

VZN č. 2/2021 - pravidlá času predaja

VZN č. 1/2021 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu obce ZaDč.5ÚPN-O Beckov


2020

VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO - účinné od 1.1.2021


2019

Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach

Doplnok č. 5 k VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO - schválené OZ uz.č.102/2019 

VZN o odpadoch č. 2/2016 - aktualizované 

VZN č. 1/2019 o výške mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Beckov2018

Doplnok č. 3 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach - účinné od 1.1.2019

VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkovObce Beckov - účinné od 01.10.2018


2017

VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu detí na plneniepovinnej školskej dochádzky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov

VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania a vodeniapsov na území Obce Beckov

VZN č. 3/2017 o niektorých podmienkach držania a vodeniapsov na území obce Beckov


2016

Doplnok č. 4 k VZN č. 3_2012 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a dieťa školského zariadenia na území obce Beckov

VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beckov - účinné od 1.7.2016

Doplnok č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky


2015

VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci v prípade hmotnej alebo nájlej núdze

Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach

Doplnok č. 2 k VZN č. 3/2012 o poplatkoch za KO a drobné SO


2014

VZN č. 2/2014 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov


2013

VZN č.1/2013 o výške mesačného príspevku na úhradu nákladov škôl v obci Beckov


2012

VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO


2011

VZN č. 5/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 4/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci BECKOV

VZN č. 3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 2/2011  ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán  záchranných prác právnickej a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou:  map.1 , map.2

VZN č. 1/2011 zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beckov

Zásady hospodárenie s majetkom obce od 1.2.2011Ďalšie:

VZN č.1/2010 o poskytovaní sociálnej pomoci

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby od 1.1.2011

VZN o nakladaní s odpadmi na rok 2011

VZN č.1/2009 o odpadoch na rok 2010

Cenník nájomného a poskytnutých služieb od 1.1.2009

VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č.2/2008 o príspevku pre školu

VZN č.4/2008 o malých zdrojoch znečisťovania obzdušia

VZN č.6/2008 o konverzii na euro

VZN č.1/2007 o poplatkoch za opatrovateľskú službu

Dodatok č. 1 k VZN o poplatkoch za opatrovateľskú službu

VZN č.5/2007 o poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa

Dodatok č. 1 k VZN č.5/2007 - od 1.1.2009

VZN č. 3/2004 o chove psov