Hrad

Malebnému priestoru stredného Považia dominuje beckovské, šesťdesiat metrov vysoké vápencové bralo. Už od nepamäti bolo sídlom rôznych etník, čo v neskoršom období po sformovaní Uhorského kráľovstva viedlo k vybudovaniu stredovekého kamenného hradu.

O zveľadenie a nárast významu Beckova sa pričinil na konci 14. storočia uhorský magnát poľského pôvodu, Stibor zo Stiboríc. Spolu so synom Stiborom mladším vtisli hradu nezameniteľný a určujúci vzhľad, ktorý môžeme obdivovať aj dnes.

V neskoršom období získal hrad Pavol, syn Bána z Dolnej Lendavy (dnešné Slovinsko). Ten sobášom s jedinou dcérou Stibora mladšieho Katarínou založil beckovskú líniu Bánfiovcov. Tí hrad čiastočne prebudovali v renesančnom štýle.

Po vymretí Bánfiovcov po meči v 17. storočí sa stáva hrad tzv. komposesorátnym hradom, ktorý má viacerých vlastníkov. To je predzvesť postupného úpadku správy a údržby hradu. Definitívny koniec beckovskej pevnosti priniesol požiar z roku 1728. Hrad zostal odvtedy v ruinách.

Prvé záchranárske snahy vyvinul Klub československých turistov v 30. rokoch 20. storočia. V roku 1970 bol Beckov vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a bol určený na prioritnú záchranu.

Od roku 1995 ho opäť sprístupnili verejnosti.

Hrad Beckov je v súčasnosti vo vlastníctve obce Beckov, ktorá je aj jeho správcom. Financovanie rekonštrukcie, opráv, údržby je limitované výškou rozpočtu a preto je nevyhnutné získavať finančné zdroje inde. Každoročne sa na hrade opravujú rozpadnuté časti hradného areálu a sprístupňujú nové atraktívne priestory.

Základným cieľom zámeru obnovy pamiatky je jej celkové sprístupnenie a zatraktívnenie verejnosti ako kultúrno-historického priestoru, a za týmto účelom vytvorenie podmienok pre bezpečný pohyb návštevníkov, zabezpečenie možnosti oboznámenia sa s dejinami a významom pamiatky a regiónu.


Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.