O projekte

Grant EHP a Nórska
2014-2021

Granty EHP a Nórska sú finančnou schémou, prostredníctvom ktorej Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú finančné príspevky tým krajinám Únie, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru. Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ.

Obec Beckov sa zapojila do výzvy CLT01 „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie a podpora ich podnikateľského potenciálu.

Zameranie programu

Cieľom programu je „Sociálny a ekonomický rozvoj posilnený prostredníctvom kultúrnej spolupráce, podnikania v oblasti kultúry a riadenia kultúrneho dedičstva".

Program svojou obsahovou náplňou podporí zlepšenie stavu kultúrneho dedičstva prostredníctvom projektov realizovaných v rámci výzvy na predkladanie projektov na obnovenie a revitalizáciu kultúrneho dedičstva na opätovné využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podporou podnikateľského potenciálu, pričom ambíciou je, aby sa aspoň 30 % projektov zrealizovalo v spolupráci s partnermi z prispievateľských štátov. V rámci toho výstupu bola vyhlásená jedna výzva s celkovou alokáciou 13 400 000 €. Podporených bolo 16 pamiatok.

Správca programu

  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), Sekcia finančných programov
  • Odbor grantov EHP a Nórska

Donorský partner programu

  • Riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo / Riksantikvaret
  • Rada Nórska pre umenie / Kulturrådet

Informácie o projekte

Názov projektu Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme do toho
(akronym DRAGON)
Príjemca Obec Beckov
Web www.hrad-beckov.sk
Celkové oprávnené
výdavky projektu
889.192 €
Spoluúčasť obce Beckov 80.027 € (9%)
Partneri projektu Združenie historických miest a obcí
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom
Hogskulen for landbruk og bygdeutvikling (VŠ Nórsko)
Plánované trvanie projektu od podania akceptačného listu (19.8.2020) do 30.4.2023
890 000 € Výška dotácie
20% Progres prác
2023 Dokončenie prác

Výklad názvu projektu DRAGON

Západný palác ako ho dnes nazývame, pôvodne gotický palác s rytierskou sálou, vznikol počas obdobia vlastníctva hradu uhorským vojvodom poľského pôvodu Stibora zo Stiboríc, na prelome 14.-15. storočia. Na priečelí sa nachádzal Stiborov kamenný erb. Dnes je súčasťou expozície venovanej hradu v múzeu kúria Ambrovec. Neskoršie renesančné úpravy dotvárali objekt na obraz svojej doby. Stibor zo Stiboríc ako spoluzakladateľ a člen rádu draka mal v klenote svojho erbu draka a rovnako aj v štíte, sediaceho na dvoch polmesiacoch.

Preto aj symbol draka bol podkladom pre vytvorenie názvu projektu, ktorý čerpá z histórie a budí dojem majestátnosti. Za jednotlivými písmenami slova DRAGON alebo po slovensky DRAK sa skrýva aj význam a posolstvo projektu.

Zámer obnovy Západného paláca hradu Beckov


Západný palác tvorí súčasť západnej obvodovej zástavby hradného jadra a je zvnútra pristavaný k južnej časti západného obvodového múru. Jednalo sa pôvodne o štvorpodlažnú stavbu.

Napriek tomu, že palác prešiel v 80. rokoch 20. storočia ucelenejšou konzerváciou, jeho konštrukcie sú v súčasnosti vo výrazne narušenom stavebno-technickom stave.

Pri riešení obnovy Západného paláca je zámerom vychádzať z ostatného realizovaného historicko-architektonického výskumu Palác hradný – západný (ÚZPF 1180/5) z roku 2018 (ProMonument s.r.o./ Bóna/ Matejka).

Cieľom rekonštrukcie je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie. Jeho doplnením a sfunkčnením ho sprístupniť pre plánované expozície na 1. a 2. NP.

Rovnako dôležitým zámerom je dosiahnuť, aby sa táto významná pamiatka stala podstatne atraktívnejšia pre návštevníkov a to so všestranným a potenciálne celoročným využitím.

O Grantoch EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 890 000 € prostredníctvom Grantov EHP a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.