Workshop zameraný na problematiku extrémizmu a neznášanlivosti


3.novembra ráno sa v rámci projektu DRAGON konal seba-zážitkový workshop na tému extrémizmu a radikalizmu pre vybraných žiakov Strednej školy obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom, ktorý viedol psychológ a doktorand katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Smoroň.

Cieľom workshopu bolo zážitkovou formou otvoriť problematiku extrémizmu v praxi – ako extrémizmus vzniká? Ako extrémizmu predchádzať u seba? Chyby v úsudkoch – ja vs. ty/oni, predsudky, dynamika dehumanizácie. Ako komunikovať s ľuďmi prejavujúcimi sa extrémne? Persuázia, asertivita.

Workshopu sa zúčastnilo približne 20 problémovejších 15- až 17-ročných žiakov. Po úvodných slovách riaditeľky školy a riaditeľa hradu Beckov, n.o. workshop začal predstavovaním a brainstormingom o predstavách študentov o extrémizme a workshope. Ďalej, prostredníctvom jednoduchých hier sa hľadali spoločné prvky medzi členmi skupiny ako forma zoznamovania a sebareflexie. Následne sa aktivity zameriavali na dopad stereotypov a situačných vplyvov na správanie, ako aj dynamiku agresora, obete a prihliadajúcich.   Posledná aktivita sa zameriavala na otvorenosť novým podnetom – to, ako vnímame cudzie – ľudí aj kultúry – reflektovanie strachu a agresivity s tým spojené a možnosti ich prekonania.

Záverom workshopu bola voľná diskusia s vedúcim workshopu, ktorá sa čiastočne odklonila od hlavnej témy, ale poukázala na problémy, s ktorými žiaci žijú a objasnila komplikácie s dôverou a ochotou sa zapojiť, ktoré v priebehu workshopu vznikali.

Dvojhodinový workshop, samozrejme, nie je dostatočný priestor na spracovanie tak komplikovanej a dnes, s ohľadom na spoločenské a politické udalosti na Slovensku aj vo svete, dôležitej téme, akou je extrémizmus, svoj účel ako prvotné nahliadnutie do témy isto splnil.

Podujatie bolo realizované v rámci projektu DRAGON, ktorý bol finančne podporený z grantu EHP a Nórska.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.