Návrh VZN obce Beckov

č. 3/2023

Zásady hospodárenia s majetkom obce Beckov - návrh 

11.10.2023: 

Doplnok č. 1 k VZM č. 2/2022 o miestnom poplatku za KO a DSO - návrh 

Doplnok č. 5 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach - návrh 

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2008 o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami - návrh