Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Starosta Obce Beckov P o z v á n k a V súlade s § 13 ods. 4, písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční v sobotu 26.11.2022 o 16,00 hod. v sále Kultúrneho domu v Beckove.

Program

 1. Úvod:

a) Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c) Príhovor starostu obce

d) Oznámenie výsledkov volieb v Obci Beckov do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva

e) Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

f) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

g) Vystúpenie nového starostu obce

 2. Schválenie programu zasadnutia

 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

 5. Vymenovanie zástupcu starostu, zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

 6. Zriadenie komisií, voľba predsedov komisií

 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude v zmysle § 12 ods.2 zákona o obecnom zriadení oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

 8. Schválenie sobášiacich

 9. Určenie platu starostu obce

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie, záver


V Beckove, 16.11.2022                                                Daniel Hladký, starosta obce

   pozvánka

fotky   -   zápisnica