Sadzobník služieb platný od 1.10.2022

krátkodobého prenájmu majetku obce Beckov v správe ZŠ s MŠ J.M. Hurbana

sadzobník služieb