Projekt DRAGON


Progres prác je 98%
Dokončenie prác: 12/2023
Výška dotácie: 983 557 €

Treba opraviť časť: Poďakovanie
Text: "Projekt DRAGON získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 890 000 € prostredníctvom Grantov EHP a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie." Nahradiť:

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

V časti: Fakty o projekte:

Obec Beckov uspela so žiadosťou o finančný grant na rekonštrukciu západného paláca hradu Beckov. Z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR sme dostali približne 983 557 € eur.

V časti: https://www.obec-beckov.sk/sk/hrad/o-projekte
Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 080 831 €
Spoluúčasť obce Beckov: 97 274 €
Plánované trvanie projektu: upraviť dátum ukončenia na 31.12.2023

Upraviť potom sumu grantu, čerpanie na 98%

Kontakty
starosta: Ernest Benko
projektový manažér: od októbra 2021 Mgr. Peter Pastier, Projektový a PR manažér, riaditeľ Hrad Beckov, n.o., Beckov 180, 916 38 Beckov, Tel.: 0948 216 735
Web: www.hrad-beckov.sk Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.