Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

a Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnili v sobotu 29.10.2022 v čase od 7.00 do 20.00 hod vo volebnej miestnosti č. 1 (sála KD) v obci Beckov

Výsledky volieb:

starosta - Ernest BENKO - 69,74 % platných hlasov

poslanci - 9 - zápisnica - náhradníci 

kandidáti sa predstavili v BN č. 5/2022, s.4 - 9


O Z N A M - VOĽBY 2022 - pacienti COVID-19

Obec Beckov oznamuje občanom, že oprávnený volič, ktorý má ku dňu volieb 29.10.2022 nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a rovnako oprávnený volič, ktorý žije  v spoločnej domácnosti s voličom, ktorý je na COVID-19 chorý, môže podať zapisovateľke volebnej komisie p. Anne Benkovej sám alebo prostredníctvom inej osoby žiadosť (telefonicky) o špeciálny spôsob hlasovania  a to na č.tel. 032/774 27 21 v úradných hodinách obce, najneskôr v piatok 28.10.2022 do 12.hodiny.

OZNAM - osobné údaje

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľke komisie:

* meno a priezvisko * rodné číslo * adresu trvalého pobytu * adresu miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie , ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, musí sa nachádzať v Beckove * telefonický kontakt


O b e c   B E C K O V

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022, v súlade s § 8 ods.1 a § 20 ods.2 písm. b zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného páva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že Obec Beckov má vytvorený 1 volebný okrsok a volebnou miestnosťou bude sála Kultúrneho domu, Beckov č.180.                                                                                         

Daniel Hladký, starosta obce

O b e c   B E C K O V

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022, v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach   výkonu volebného páva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov oznamujeme, že Obec Beckov má ku dňu 10.6.2022 1460 obyvateľov.                                                                  

Daniel Hladký, starosta obce

Obec B E C K O V

V zmysle § 169, bod 6) zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola dňa 19. júla 2022 menovaná do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Beckove: Anna BENKOVÁ. Obecný úrad, č. tel. 032/774 24 21 / e-mail: beckov@obec-beckov.sk.            menovanie


O b e c   B E C K O V
V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022, Obec Beckov zverejňuje e-mailovú adresu, na ktorú je možné doručiť oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a zároveň okrskovej volebnej komisie: beckov@obec-beckov.sk      

Daniel Hladký, starosta obce

voľby do orgánov samosprávy obce Beckov

Oznámenie o počte obyvateľov obce Beckov 

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a počte poslancov Obce Beckov

voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Oznámenie o volebných obvodoch a počte poslancov TSK


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. 

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov 

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. 

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov 

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 

Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo 

zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 


Voľby do orgánov samosprávy obcí 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. 

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí 

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 

Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.