Október – mesiac úcty k starším

Ivan Ožvát

Tak ako každý rok, aj tento rok seniori prijali pozvanie na slávnostný program v Kultúrnom dome v Beckove.

Účasť bola pekná a spokojnosť všetkých zúčastnených sa odrážala na ich tvárach. Chcem sa touto cestou poďakovať v mene všetkých seniorov za prípravu tohto milého podujatia. Naše poďakovanie patrí p. starostovi a kultúrnej komisii, deťom a učiteľkám z materskej školy, p. Ožvátovi, členovi opery SND, a, samozrejme, všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tohto kultúrneho podujatia. Bolo to príjemné spestrenie našich všedných dní.