Rodný dom J. M. Hurbana

Rodný dom Dr. Jozefa Miloslava Hurbana, evanjelického kňaza a vodcu slovenského povstania. Eavnjelický farský úrad.