Tlačivá a formuláre


pdfžiadosť o podporu na dieťa 2022-2026
pdfSociálne - žiadosť o poskytnutie soc. pomoci v náhlej núdzi
pdfSociálne - vyhlásenie o majetku
pdfSociálne - potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
pdfSociálne - žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
pdfŽivotné prostredie - Žiadosť o výrub drevín
pdfStavby - Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
pdfStavby - Žiadosť o určenie súpisného čísla
pdfStavby - Žiadosť o rozkopávkové povolenie
pdfStavby - Oznámenie drobnej stavby
docDane a poplatky - Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňových nedoplatkoch
pdfDane a poplatky - Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
pdfDane a poplatky - Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s potvrdením o podaní priznania
pdfDane a poplatky - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje