Vývoz komunálneho odpadu

Vývoz KO - papiera a plastov od 1.1.2023 - POZOR! Zmena! 

Zberný dvor obecnej prevádzky bude v roku 2023 otvorený od 8. do 12. hod.  nasledovne - harmonogram

Kalendár vývozu KO - 1. štvrťrok 2023 - 2. štvrťrok 2023 - 3. štvrťrok 2023 - 4. štvrťrok 2023

Systém odpadového hospodárstva v obci Beckov - 2017
VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beckov - účinné od 1.7.2016
Legislatíva: zákon o odpadoch č. 79/2015 z. z.Triedenie KO
V našej obci od 7/2016 triedený zber odpadov zabezpečuje organizácia NOWAS. V obci sú rozmiestnené kontajnery – modré na papier a lepenku, žlté na plasty, zelené na sklo a červené na drobné kovy, do ktorých môžu občania ukladať vytriedený odpad.SKLO


Možno vkladať:

Fľaše z nápojov biele aj farebné, obalové sklo z potravín, tabuľové sklo z okien - nie drôtené.

Nevkladajte!

Keramiku a porcelán, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, obrazovky televízorov a počítačov, sklo s obsahom kovov, sklobetón, auto sklá, poháre a kuchynské nádoby z varného skla, drôtené sklo, kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.PLASTY

 

Možno vkladať:

PET fľaše farebné a biele – stlačené  alebo zošliapnuté, čisté plastové obaly zo saponátov, rastlinných olejov,  tégliky z jogurtov a masla, potravín, destilovanej vody, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: HD-PE, PE-HD, PE, PP, PET. 

Nevkladajte!

PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, polystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad    KOVOVÉ OBALY


Možno vkladať:

Konzervy, nápojové plechovky, kovové obaly, alobalové a hliníkové časti obalov bez plastov alebo papiera, zbavené zvyškov potravín, prípadne vypláchnuté.

Nevkladajte!

Kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.PAPIER


Možno vkladať:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity; poskladané (!) škatule a kartóny, reklamné letáky a pod.

Nevkladajte!

Použité hygienické potreby, plienky; mokrý, znečistený, mastný, asfaltový a voskový papier, celofán a komunálny odpad.


TETRAPACKY


Možno vkladať:
viacvrstvové obaly    

Nevkladajte!

plasty, sklo, kovy, papier, textil, biologický odpad
Vývoz KO zabezpečuje: Marius Pedersen s.r.o. Trenčín


pdfKalendár vývozu KO na 4.Q 2023
pdfkalendár zberu KO 7-9/2023
pdfKalendár zberu KO 2/2023
pdfkalendár zberu 1-3/2023-pdf