Vývoz komunálneho odpadu

Od apríla 2020 je zberný dvor obecnej prevádzky otvorený každú párnu sobotu od 8. do 12. hod. Kvôli epidémii koronavírusu je vstup do objektu maximálne pre dve osoby.

Kalendár vývozu KO - 1. polrok 2022 - 2. polrok 2022

Systém odpadového hospodárstva v obci Beckov - 2017
VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beckov - účinné od 1.7.2016
Legislatíva: zákon o odpadoch č. 79/2015 z. z.Triedenie KO
V našej obci od 7/2016 triedený zber odpadov zabezpečuje organizácia NOWAS. V obci sú rozmiestnené kontajnery – modré na papier a lepenku, žlté na plasty, zelené na sklo a červené na drobné kovy, do ktorých môžu občania ukladať vytriedený odpad.SKLO


Možno vkladať:

Fľaše z nápojov biele aj farebné, obalové sklo z potravín, tabuľové sklo z okien - nie drôtené.

Nevkladajte!

Keramiku a porcelán, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, obrazovky televízorov a počítačov, sklo s obsahom kovov, sklobetón, auto sklá, poháre a kuchynské nádoby z varného skla, drôtené sklo, kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.PLASTY

 

Možno vkladať:

PET fľaše farebné a biele – stlačené  alebo zošliapnuté, čisté plastové obaly zo saponátov, rastlinných olejov,  tégliky z jogurtov a masla, potravín, destilovanej vody, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: HD-PE, PE-HD, PE, PP, PET. 

Nevkladajte!

PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, polystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad    KOVOVÉ OBALY


Možno vkladať:

Konzervy, nápojové plechovky, kovové obaly, alobalové a hliníkové časti obalov bez plastov alebo papiera, zbavené zvyškov potravín, prípadne vypláchnuté.

Nevkladajte!

Kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.PAPIER


Možno vkladať:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity; poskladané (!) škatule a kartóny, reklamné letáky a pod.

Nevkladajte!

Použité hygienické potreby, plienky; mokrý, znečistený, mastný, asfaltový a voskový papier, celofán a komunálny odpad.


TETRAPACKY


Možno vkladať:
viacvrstvové obaly    

Nevkladajte!

plasty, sklo, kovy, papier, textil, biologický odpad
Vývoz KO zabezpečuje: Marius Pedersen s.r.o. Trenčín


pdfkalendár vývozu KO 7-12_2022
pdfkalendár vývozu KO 1-6_2022