Projekty a zdroje financovania

Rozvojové zámery Obce Beckov sú programované v súlade so schváleným dokumentom „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (2005 s dodatkami )", ktorý formuluje hlavný cieľ: Do roku 2016 vytvoriť z Beckova obec s dostatkom pracovných príležitostí, kvalitným obytným prostredím, ktorá bude zároveň centrom cestovného ruchu, pri rešpektovaní historického potenciálu a princípov trvalo udržateľného života.

Na dosiahnutie tohoto cieľa obec využíva niekoľko zdrojov:

  • vlastné zdroje z rozpočtu obce
  • súkromný  a mimovládny sektor
  • verejné zdroje  - štátny rozpočet a fondy EU
  • Vlastné zdroje sú do značnej miery obmedzené výškou rozpočtu ( obec má cca 1400 obyvateľov)

Súkromný sektor vo väčšine prípadov podporuje kultúrne a športové podujatia a len v malej miere sa môže podieľať na investičných zámeroch. 

Najvýznamnejším zdrojom sú verejné financie poskytované ako transfery zo štátneho rozpočtu a hlavne ako nenávratné finančné prostriedky z fondov EU.

Slovensko čerpá prostriedky z EÚ od čias prijatia ako asociovanej krajiny k Európskym spoločenstvám a kandidátskej krajiny. Od roku 2004 ako členskej krajine sa tieto možnosti značne rozšírili.