Modernizácia sústavy verejného osvetlenia

EURÓPSKA ÚNIA

Tento projekt  bol realizovaný s podporou        EURÓPSKEJ ÚNIE

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Miesto realizácie projektu:

Obec Beckov

Názov projektu:

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Beckov

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu bola modernizácia verejného osvetlenia v obci Beckov

Špecifické ciele:

  • Optimalizovať energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia
  • Znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia
  • Modernizácia a unifikácia svetiel a výložníkov

Východiskový stav: Dňa 18.12.2015 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt „Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Beckov“. Súčasťou projektu bolo vypracovanie svetelno-technickej štúdie, realizácia obnovy sústavy verejného osvetlenia a svetlotechnické meranie.

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ sa dosiahne úspora spotreby elektriny v objeme 198 GJ ročne a to nielen výmenou svietidiel a rozvodov, ale aj prostredníctvom moderného elektronického ovládania celej sústavy.

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Beckov, 916 38 Beckov 180

Dátum začatia realizácie projektu:

9/ 2015

Dátum skončenie realizácie projektu:

5/ 2016

Logo operačného programu:

 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Výška poskytnutého príspevku:

 212 570,40  €

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu .