Hradná kaplnka

Kaplnka so sakristiou je gotický objekt, ktorý bol do roku 2011 v torzálnom stave, nezastrešený, klenba kaplnky a sakristie bola spadnutá, chýbali kamenné články ostení otvorov, empora na stĺpoch... Väčšina fasády bola, v 80-tich rokoch XX. stor., premurovaná nevhodnou technikou a s použitím nevhodného materiálu. Zrekonštruovaný záklenok z uvedeného obdobia už spadol a nebolo obnovené rozetové okno v osi dvorovej fasády. Hlavným cieľom je vhodnou rekonštrukciou prispôsobiť objekt na celoročné využitie, pri nenarušení celkovej ruinálnej siluety hradu. Kaplnka bude slúžiť ako sobášna sieň so zázemím pre konanie sobášnych obradov a zároveň jej interiér bude výstavnou sieňou umeleckých diel, ktoré budú tvoriť vhodnú dekoráciu k hlavnému účelu využitia. V prvej fáze rekonštrukcie pôjde hlavne o doplnenie a opravu nevhodne renovovaných murív a zastrešenie kaplnky a sakristie.


Hradná kaplnka datovaná do roku 1410, pôvodne postavená ako samostatný objekt bola v 15. a 16. storočí prestavaná a spojená so severným a južným palácom.  Je to malá emporová kaplnka, v ktorej pôvodne emporu niesli tri polia sieťovej klenby a dva sĺpy, mala zábradlie s bohatou kamenárskou výzdobou a prístupná bola cez schodište, na ktoré sa vchádzalo z vnútorného priestoru kaplnky. Neskôr bol pristavaný vstup na emporu aj z obytného traktu. Stavebným materiálom bol z väčšej časti lomový vápenec ako aj riedky travertínový a ružový vápenec. Murivo lomového vápenca je omietnuté. Na východnej strane okolo okolo veľkých gotických okien sú položené opracované pieskovcové kvádre, ktoré boli pôvodne omietnuté kvalitnou maltovou omietkou. Tesané kamenné kvádre boli použité iba v osteniach okien a dvier. V interiéry tvorí vrchnú vrstvu omietky akantová popínavá rastlina a figurálne maľby ( z 15. stor.). Dlažba bola pôvodne tehlová.V súčasnosti je kaplnka nezastrešená. Po prepadnutí stropnej klenby sa zrútila aj empora. Omietka bola sčasti zdemolovaná a zvyšky fresiek sa zničili v dôsledku nepriaznivých poveternostných vplyvov. Z troch gotických okien v polygonálnom závere kaplnky je najzachovalejšie stredné s ostením po celom obvode. Zachované  sú zbytky klenbového systému ako sú konzolky svorníky aj profily rebier.(M.Kodoňová,Š.Tothová- Hrad Beckov)

Sakristia orientovaná južne od kaplnky, má nepravidelný pôdorys a je prístupná len s interiéru kaplnky. Sakristiu tvorí nepravidelný päťboký priestor, ktorý bol vybudovaný na pôvodných múroch z 13. stor. Objekt bol pôvodne trojpodlažný. Stropná klenba na prízemí bola pravdepodobne krížová renesančná, na prvom poschodí valená a na druhom trámová drevená. Podlaha bola tehlová na južnej strane presahoval dlažbu kamenný masív. Ornamentálna výzdoba mala iný charakter ako v kaplnke. V súčasnosti nie je zachovaný žiadny strop v tomto objekte a múry s pôvodnými omietkami a výzdobou podlehali a neustále podliehajú deštrukcii. Tehlová dlažba je v prízemí sakristie čiastočne zachovaná. (M.Kodoňová,Š.Tothová- Hrad Beckov)

  Rok 2011

 Názov projektu:  Rekonštrukcia NKP Beckov - kaplnka

Cieľom projektu bolo zastrešenie kaplnky a premurovanie západnej fasády.

Zdroj podpory: Kapitálový transfer z rozpočtu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

Výška podpory: 99 592,-€

Ukončenie projektu : 31.10.2011.

Názov projektu:  Obnova a reštaurovanie troch gotických okien v kaplnke na Hrade Beckov

 

Základným dlhodobým cieľom vlastníka pamiatky ( zároveň aj investora)je uzavrieť priestor kaplnky. Dôvodom je záchrana výtvarných hodnôt kaplnky, ich ochrana pred poveternostnými vplyvmi a silným prievanom. Reštaurovanie troch gotických okien sa postupne realizuje od roku 2013. Práce postupujú v zmysle návrhu na reštaurovanie, ktorého autorom je Mgr. art. Martin Mikuláš.

  Rok 2015

Cieľom pre rok 2015, v III. etape, je kompletné ukončenie kamenosochárskych reštaurátorských prác na gotických oknách, tzn dokončenie  ich skeletu vrátane konzervácie.

Zdroj podpory: Ministerstvo kultúry SRVýška podpory :  15 000,- eur

Spolufinancovanie zo strany obce : min 5% zo žiadaných nákladov na projekt ( 1013,- eur).

Skutočný náklad : 1 013,00 eur

Celkový náklad projektu: 16 013,00 eur

Trvanie projektu : august 2015 - december 2015

  Rok 2016

 Cieľom pre rok 2016, v IV. etape, bolo kompletné ukončenie kamenosochárskych reštaurátorských prác na gotických oknách, tzn. retušovanie, patinovanie kamenných článkov a hydrofóbna úprava. 

Zdroj podpory: Ministerstvo kultúry SR

Výška podpory :  10 000,- eur

Spolufinancovanie zo strany obce : min 5% zo žiadaných nákladov na projekt ( 960,- eur). Skutočný náklad : 961,00 eur

Celkový náklad projektu: 10 961,00 eur

Trvanie projektu : apríl 2016 - december 2016

  Rok 2017

 Cieľom pre rok 2017 bolo obnovenie vstupného portálu kaplnky a sedílií zachovaných pri vstupe.

 Zdroj podpory: Ministerstvo kultúry SR

Výška podpory :  10 000,- eur

Spolufinancovanie zo strany obce :  2 700,- eur

Celkový náklad projektu: 12 700,00 eur

Trvanie projektu : jún 2017 - december 2017

 Rok 2018

Cieľom pre rok 2018,  boli nasledovné práce v kaplnke - sanácia východného múru sakristie a to zahŕňalo vyplnenie prasklín v murivách, vrátane spevnenia vonkajšej koruny južného obvodového múru kaplnky ( pod strechou), zakonzervovanie, prípadne doplnenie okenných kamenných ostení a parapetov.

 Ďalej sme realizovali Architektonicko-historický výskum Západného paláca. Zámerom výskumu bolo podrobné doskúmanie celého objektu v zmysle rozhodnutia KPÚ s cieľom definovania charakteru skúmaných konštrukcií a vytvorenia aktualizovaného návrhu ich obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt, nakoľko posledné metodické podklady ku konzervácii objektu pochádzajú zo 70. rokov 20. storočia. V rámci aktualizovaného metodického návrhu obnovy sa  preveria aj možnosti čiastočnej rekonštrukcie vybraných častí  za účelom využitia pivničných priestorov na muzeálne resp. výstavné účely a určia sa podmienky na reštaurovanie vybraných prvkov (omietky, ostenia renesančných okien a arkierov).

 Zdroj podpory: Ministerstvo kultúry SR

Výška podpory :  13 100,- eur

Spolufinancovanie zo strany obce : min 5% zo žiadaných nákladov na projekt ( 805,- eur). Skutočný náklad : 810,00 eur

Celkový náklad projektu: 13 910,00 eur

Realizácia projektu : august 2018 - december 2018