Beckovské Skalice

Beckovské Skalice sú prírodná rezervácia v pohorí Považský Inovec v podcelku Inovecké predhorie v správe štátnej ochrany prírody Biele Karpaty.Nachádza sa v katastrálnom území obce Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji. Vyhlásená bola v roku 2003 na rozlohe 29,5 ha, bez ochranného pásma. Na území rezervácie platí 4. stupeň ochrany.Predmetom ochrany sú: Ojedinelé zvyšky antropogénnych pasienkov a riedkolesia v Beckovskej bráne 200 m od fytogeografickej hranice. Vzácna plocha pre výskum v geovedných disciplínach. Refúgium vzácnych taxónov organizmov. Významný ekostabilizačný element krajiny so značnou biodiverzitou.