Matrika

2022.01.04: Usmernenie k uzavretiu sobáša v Kúrii Beckov alebo na Hrade Beckov


1. Snúbenci podajú žiadosť o uzavretie manželstva podľa novely zákona č.408/2022 Z. z. na Matričnom úrade v Beckove bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov. Vopred dohodnúť podanie žiadosti (vypísanie tlačiva Žiadosť o uzavretie manželstva) s matrikárkou, č.tel. 032/774 27 21.

2. Poplatky podľa zákona o správnych poplatkoch č.145/1995 Z. z., Vnútorná správa, položka 18:

a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt – poplatok 20 eur,

b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – poplatok 20 eur,

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – poplatok 70 eur,

d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom – poplatok 70 eur,

e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami – poplatok 200 eur,

f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt – poplatok 200 eur.

Podľa sadzobníka služieb platného od 1.5.2022, schváleného Obecným zastupiteľstvom uzn.č.331/2022 dňa 8.4.2022, poplatok za sobáš, ktorý sa uskutoční  mimo úradnej miestnosti, je – 165 eur.

Spracovala: Anna Benková, matrikárka