Miestne dane a poplatky


DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
 

je upravená zákonom  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Konkrétne podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Beckov sú  stanovené VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho doplnkoch č. 1, 2, 3, 4: 

VZN č. 2/2012 - doplnok  č. 1 - doplnok č. 2 - doplnok č. 3 - doplnok č. 4 

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky: 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti PDF


POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

je upravený zákonom  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Konkrétne podmienky, sadzby poplatku, zníženie a odpustenie poplatku, platné pre obec Beckov sú stanovené vo VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Obec môže - na základe žiadosti poplatníka o zmiernenie tvrdosti zákona - vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť. 

žiadosť o odpustenie poplatku za KOaDSO na rok 2023

K žiadosti musí byť doložený doklad: 

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu;

b) potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní mimo územia obce, potvrdenie o  ubytovaní (potvrdenie alebo doklad o ubytovaní v zahraničí, pracovná  zmluva);

c) potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy formou denného štúdia, potvrdenie o ubytovaní alebo nájomná zmluva v prípade štúdia mimo Slovenskej republiky (študenti slovenských škôl potvrdenie nemusia prikladať);

d) potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste bydliska, ak sa jedná o poplatníka, ktorý má TP v Beckove, ale celoročne býva v inej obci;

e) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.


Dane a poplatky môžu byť uhradené bankovým prevodom na účet obce uvedený na rozhodnutí, platbou v hotovosti alebo platobnou kartou na obecnom úrade.


Sadzobník služieb platný od 1.10.2023 - uz.č.124/2023 z 8.9.2023