Miestne dane a poplatky


DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
 

je upravená zákonom  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Konkrétne podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Beckov sú  stanovené VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Skutočnosti rozhodujúce  pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností  je daňovník povinný ohlásiť správcovi dane do 30 dní odo dňa nesledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. (tlačivo)

Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav vlastníctva k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (potvrdený rozhodnutím katastra). Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky (dražba) neprihliada. 

Daňové priznanie podáva fyzická alebo právnická osoba ktorá:

 • stala sa vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú nadobudla kúpou, dedením, darovaním, dražbou alebo rozhodnutím súdu
 • mala zmenu oproti predchádzajúcemu obdobiu - napr. zmena výmery, zmena druhu pozemku, nájomná zmluva snájomcom, zmena
 • využitia stavby, vydané stavebné povolenie, vydané kolaudačné rozhodnutie
 • odpredala (darovala) časť nehnuteľnosti

Daňové priznanie podáva vlastník, ak nehnuteľnosť vlastní v celosti. Ak má nehnuteľnosť viac vlastníkov, daňové priznanie podáva každý vlastník sám za seba vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo jeden vlastník (zástupca) za všetkých spoluvlastníkov (na základe dohody) výnimka: za manželov  podáva priznanie iba jeden z nich (bez dohody, ide o BSM)

Daňovník je povinný podať daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.

Požadované doklady: list vlastníctva, zmluva o prevode vlastníckych práv (kúpa, darovanie, dedenie), stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie.

Daňové priznanie sa podáva na obecnom úrade osobne alebo poštou.

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje platobným výmerom a je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Správca dane zašle platobný výmer daňovníkovi do vlastných rúk. Po predchádzajúcej dohode si môže daňovník platobný výmer vyzdvihnúť osobne na Obecnom úrade v Beckove - oddelenie daní a poplatkov.

Daň je možné uhradiť : 

 • prevodným príkazom na účet správcu č. 24527202/0200 vedený vpobočke banky VÚB Trenčín
 • poštovou poukážkou, ktorú daňovník obdrží spolu splatobným výmerom
 • vhotovosti do pokladnice Obecného úradu v Beckove                                                                 
   

DAŇ ZA PSA 

je upravená zákonom  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Konkrétne podmienky, sadzby, úľavy a pod. platné pre obec Beckov  sú stanovené vo VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Daňovníkom  je:

 •  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 

Predmet dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou 

Predmetom dane nie je: 

 • pes chovaný na vedecké avýskumné účely
 • pes umiestnený vútulku zvierat
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan sťažkým zdravotným postihnutím 

Vznik alebo zánik daňovej povinnosti daňovník oznámi správcovi dane písomne do 30 dní (tlačivo)

Oslobodenie od dane správca ustanovil za psa, ktorého vlastní občan zdravotne ťažko postihnutý. Nárok na oslobodenie si občan uplatní žiadosťou, ktorú doloží fotokópiou preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

MIIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

je upravený zákonom  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Konkrétne podmienky, sadzby poplatku, zníženie a odpustenie poplatku  platné pre obec Beckov  sú stanovené vo VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

1. Poplatok za komunálny odpad platí

    a) fyzická osoba, ktorá má vobci Beckov 

 •  trvalý pobyt,
 •  prechodný pobyt,
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie

    b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

    c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania 

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom,  ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 1.). 

3. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

4. Zníženie a odpustenie poplatku

Správca poplatku (Obec Beckov) zníži alebo odpustí poplatok na základe písomnej žiadosti podanej poplatníkom v týchto prípadoch :

 • poplatníkom, ktorí zdôvodu štúdia na stredných alebo vysokých školách, zdôvodu výkonu zamestnania majú prechodný pobyt alebo sa zdržujú mimo územia obce Beckov vo výške 50 % ročného poplatku
 • poplatníkom, ktorí sa dlhodobo, najmenej však 1 rok zdržujú mimo územia Slovenskej republiky vo výške 100% ročného poplatku
 • poplatníkom, ktorí sú dlhodobo, najmenej však jeden rok vo výkone trestu odňatia  slobody vo výške 100% ročného poplatku
 • poplatníkom, ktorí sú dlhodobo umiestnení vústave sociálnej starostlivosti alebo v detskom domove 100 % ročného poplatku
 • novonarodeným deťom do konca kalendárneho roka vktorom sa narodili vo výške 100 % alikvotnej časti poplatku
 • poplatníkom, ktorí vlastnia nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie vzáhradkových osadách Sychrov, Lipky, Podlipie aVáh 3 vo výške 100 % ročného poplatku

Požadované doklady :

 •  potvrdenie od zamestnávateľa (príp. fotokópia pracovnej zmluvy), potvrdenie oubytovaní vdomove mládeže, vprípade privátneho ubytovania nájomná zmluva oubytovaní, doklad oprechodnom pobyte a pod. 
 • fotokópia víza, potvrdenie opobyte na území iného štátu
 • potvrdenie zariadenia na výkon odňatia slobody
 • potvrdenie ústavu sociálnej starostlivosti alebo detského domova