Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

Starosta obce Beckov

V Beckove, 22.3.2024

P o z v á n k a 

V súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční v stredu 27.3.2024 o 17,30 hod. v zasadacej miestnosti na OcÚ.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

3. Upozornenie prokurátora zo dňa 20.2.2024.

4. Diskusia.

5. Návrh uznesenia, záver.

Ernest Benko, starosta obce

pozvánka  - zápisnica