Pozvánka na zasadnutie OZ

piatok 9.2.2024 o 17,30 hod v zasadacej miestnosti OcÚ

Starosta Obce Beckov pozýva na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva


Pozvánka

V súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční v piatok 9.2.2024  o 17,30 hod. v zasadacej miestnosti na OcÚ

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Informácia o stave a plnení realizovaných projektoch a o podaných žiadostiach – projekty na základe výzvy, podmienky podania žiadostí o dotáciu

5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za  rok 2023

6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovým opatreniam starostu obce pre rok 2023

7. Informácia o Rozpočtových opatreniach starostu obce pre rok 2023

8. Čerpanie rozpočtu obce za 4. štvrťrok 2023

9. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2024 – rozpočtové opatrenie č.1

10. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2024 – rozpočtové opatrenie č.1

11. Smernica č. 1/2024 o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z.

12. VZN č.1/2024 o zrušení VZN č.3/2023 Beckov - Zásady hospodárenia s majetkom obce Beckov

13. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Beckov

14. Protest prokurátora proti VZN č.1/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Beckov

15. Návrh VZN č.2/2024 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Beckov vypracovaného v zmysle protestu prokurátora

16. Zámer rozvoja cyklodopravy v obci Beckov

17. Zámer rekonštrukcie Hradu Beckov – Severného paláca

18. Informácia o zámere vybudovania sochy J.M. Hurbana v Beckove

19. Návrh zmeny zloženia  Redakčnej rady Beckovských novín

20. Rôzne

21. Diskusia

22. Návrh uznesenia, záver

           Ernest Benko, starosta obce

pdfPozvánka na OZ 9.2.2024