Pozvánka na zasadnutie OZ

8. december 2023 o 17,30 hod

Starosta Obce Beckov

V Beckove, 1.12.2023


P o z v á n k a 

V súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční v piatok 8.12.2023  o 17,30 hod.

v zasadacej miestnosti na OcÚ.


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Program rozvoja obce Beckov na roky 2024 - 2030

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2024

6. Smernica o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, vyraďovaní a likvidácii majetku

7. Čerpanie rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2023

8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2023 – rozpočtové opatrenie č.9

9. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2023 – rozpočtové opatrenie č.9

10. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Beckov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025, 2026

11. Návrh rozpočtu obce Beckov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025, 2026.

12. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2024

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Návrh uznesenia, záver


Ernest Benko, starosta obce