Platené parkovanie v obci od 1.6.2023

Platené parkovanie platí v obci na vyznačených parkovacích miestach. Parkovacia zóna má 3 vstupy: od Kúrie Beckov, od lekárne smerom na námestie a od rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana. Mimo centra obce je platené parkovanie na ulici „Riadok“ smerom do Vadičova a na priestranstve po bývalej zhorenej krčme pri Zlatom pavúkovi. Odstavné parkoviská pre autobusy a karavany sú pri obecnom úrade a pri cintoríne (viď mapka). Platbu je možné uskutočniť prostredníctvom SMS, alebo platobnou kartou pomocou načítania QR kódu, viď tabula.

VZN č. 2/2023 - parkovanie v obci

Parkovanie od 1.6.2023

Vážení občania, milí návštevníci obce, 

od 1. júna 2023 bol spustený systém spoplatneného parkovania v centre obce a v dvoch priľahlých častiach. Parkovacia zóna má tri vstupy – od penziónu Kúria Beckov, od lekárne smerom k cukrárni a od farského kostola, kde sú osadené veľké informačné tabule s podrobnými informáciami. Parkovanie v tejto zóne je možné len na vodorovne vyznačených parkovacích boxoch (bielou farbou). Ďalšie tabule s QR kódmi a návodom na zaplatenie sú rozmiestnené v rámci celej zóny. Od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 18.00 je okrem centra obce spoplatnené parkovanie aj na ulici Riadok smerom do Vadičova a na parkovisku po bývalej zhorenej krčme oproti lekárni. Odstavné parkoviská pre autobusy sú pri cintoríne a pri obecnom úrade. 

   V rámci organizácie systému parkovania bolo vyznačených takmer 200 parkovacích miest, z toho 3 miesta pre ZŤP. Nevybudovali sa nové parkovacie miesta, len sa podľa vyhlášok a noriem, na základe projektu od dopravného inžiniera, zadefinovala parkovacia politika, ktorá, veríme, prinesie poriadok do doposiaľ živelného parkovania v centre obce. Pri takejto úprave museli nastať zmeny aj v regulácii dopravy, aby boli dodržané normou požadované a vyhláškou upravené 3 m pre jeden jazdný pruh. Jednosmerná premávka bola z týchto dôvodov nutná na ceste pod hradom, popri parku od penziónu Kúria Beckov a na ulici od lekárne smerom na Stiborovo / Trojičné námestie. Pri regulácii parkovania bolo tiež nutné brať v úvahu pamiatkovú zónu, pričom sa použilo úsporné riešenie vodorovného aj zvislého dopravného značenia. Maximálna povolená rýchlosť v parkovacej zóne je 30 km/h. Prosíme o rešpektovanie týchto dopravných pravidiel, všímať si dopravné značenia a nejazdiť v protismere, do zákazov, aby bola zachovaná plynulosť premávky a neohrozovali sme sa navzájom. 

   Organizácia parkovania v centre obce, najmä počas víkendov a sviatkov, kedy prichádza najväčší počet návštevníkov obce a hradu, bola nutnosťou, aby sa nám, obyvateľom Beckova, pokojne žilo a fungovalo, aj pri väčšom nápore turistov. Obmedzenia, ktoré z toho plynú, veríme, že nájdu pochopenie a čas ukáže ich prospešnosť pre nás všetkých. Aktuálne sme museli pristúpiť k zrušeniu (zamaľovaniu) parkovacích miest pred františkánskym kostolom z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, hlavne však z dôvodu ochrany zdravia a životov osôb počas vykonávania cirkevných obradov. Prosíme všetkých, aby aj v čase bohoslužieb parkovali tak ako aj inokedy, len na vyznačených parkovacích boxoch. Počas trvania bohoslužieb je pre veriacich parkovanie bezplatné, rovnako aj pred farským kostolom.

   Na základe všeobecného záväzného nariadenia obce Beckov č. 2/2023 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce Beckov pripomíname povinnosť prioritne parkovať na vlastnom pozemku alebo v garáži v celej obci. Výnimky a žiadosti je, samozrejme, možné odkomunikovať na obecnom úrade. 

Platené parkovanie bude trvať do 31.10.2023. Následne vyhodnotíme celé obdobie, radi si vypočujeme aj všetky postrehy a pripomienky občanov a efektívne pristúpime k riešeniam.

   Regulácia parkovania a spoplatnenie v pamiatkovej zóne v centre obce je najmä v záujme rezidentov. My musíme byť tí, ktorí nastolia pravidlá a určia podmienky, za ktorých bude spolužitie príjemné, užitočné a pre viac ako 60 tisíc návštevníkov ročne aj prirodzené a rešpektujúce. Sme si vedomí toho, že niektoré riešenia sú pre obyvateľov obmedzujúce, ale stúpajúci trend zahusťovania premávky vo všeobecnosti je determinantom pre vznik zmien, napr. aj v organizácii parkovania. Situácia je dočasná, aktuálna skúšobná verzia vychytá všetky muchy a čas ukáže také riešenia, aby sme v budúcej sezóne v maximálne možnej miere reflektovali potreby a požiadavky všetkých zúčastnených strán. V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na obecný úrad.