IDA - nová sociálna služba v TSK

Predstavujeme novú sociálnu službu. Ste osamelo žijúci senior so zdravotnými ťažkosťami? IDA môže byť riešením práve pre vás.

IDA – inteligentná domáca asistentka – je nová sociálna služba. Je to služba s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (§12, ods. 1 d) 1 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách). Poskytuje ju Trenčiansky samosprávny kraj v rámci projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. 

   Pre koho je IDA určená? 

   IDA je služba pre obyvateľov TSK, ktorí žijú osamotene, prípadne s ďalšou osobou, ktorá s nimi nebýva celodenne, a majú nepriaznivý zdravotný stav. 

   Kto je poskytovateľom sociálnej služby? 

   Pre celý okres Nové Mesto nad Váhom – aj pre obec Beckov – je poskytovateľom CSS – Domov Javorina v Bzinciach pod Javorinou, kontaktná osoba:  Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., MBA, 0901 918 505

   Kto poskytne pomoc?

    Vaši najbližší. Sociálna služba IDA monitoruje seniora prostredníctvom signalizačného zariadenia a správy odosiela dohliadajúcej osobe, ktorou môže byť niekto z rodinných príslušníkov či sused. 

   Elektronický systém IDA nepretržite zaznamenáva údaje o pohybe seniora v domácnosti aj mimo nej. IDA pozostáva zo senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a trackera (na obr.), pomocou ktorých IDA spoznáva dennú rutinu prijímateľa. Neobvyklé situácie monitoruje bez kamier a mikrofónov, takže nenarúša súkromie. V prípade rizikovej situácie (napr. náhle zhoršenie zdravotného stavu, cudzia osoba v domácnosti a pod.) systém IDA sám vyšle upozornenie o možnom probléme blízkej osobe. Táto preverí situáciu spätným zavolaním a v prípade potreby privolá pomoc. 

   Ako postupovať, ak máte o sociálnu službu s využitím systému IDA záujem? 

   V prvom rade treba kontaktovať poskytovateľa, teda CSS Javorina v Bzinciach. Vyzvú vás, aby ste vyplnili Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a priložili Potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára. Poskytovateľ preverí vašu žiadosť, a ak je vhodná, vyplní s vami dotazník, aby získal podrobnejšie informácie pre pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady IDA (senzory pohybu, riadiaca jednotka, SOS tlačidlo a tracker). Následne si s vami dohodne termín inštalácie monitorovacej sady IDA vo vašej domácnosti. Inštalácia prebehne za účasti prijímateľa sociálnej služby (senior), dohliadajúcej osoby (rodinný príslušník alebo iná osoba), poskytovateľa služby a technika. V prípade, že nemáte internet, poskytovateľ vám zabezpečí fungovanie služby za minimálny poplatok. 

   Výhody systému? 

   Zavedenie monitorovacieho systému IDA zvyšuje pocit bezpečia pre seniorov a ich rodinných príslušníkov, umožňuje ľahšie zvládať nečakané rizikové situácie v domácnosti seniora alebo vonku, šetrí peniaze, keďže sociálna služba je poskytovaná bezplatne. A čo je najdôležitejšie, senior môže zotrvať v dôverne známom prostredí svojho domova aj v prípade zhoršenia zdravotného stavu. 

viac informácií nájdete: https://www.tsk.sk/podpora-aal-v-podmienkach-tsk.html?page_id=887543