Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

Starosta obce Beckov

POZVÁNKA

V súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční v piatok 12.5.2023  o 16,30 hod. v klube pri parku so stretnutím pri Lekárni Beckov (o 16,30 hod.)


Program:

1. Stretnutie poslancov pri Lekárni Beckov – obhliadka navrhovaných parkovacích miest

2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva – v klube pri parku

3. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu mimoriadneho zasadnutia

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beckov o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a na verejných priestranstvách na území obce

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Návrh uznesenia, záver

                                                                                                         Ernest Benko


pozvánka