Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta Obce Beckov pozýva na mimoriadne zasadnutie OZ - uskutoční sa v piatok 13. januára 2023

P o z v á n k a 

V súlade s §13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční v piatok 13.1.2023 o 17,30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

3. Kúria Dubnických – stanovenie postupu

4. Diskusia

5. Návrh uznesenia, záver

Ernest Benko, starosta obce


pozvánka

termíny zasadnutí OZ v roku 2023