Pozvánka na zasadnutie OZ

2. obecné zastupiteľstvo sa uskutoční v piatok v klube pri parku

V Beckove, 2.12.2022

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční v piatok 9.12.2022 o 17,30 hod. v klube pri parku

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

 2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu starostu obce

 5. Čerpanie rozpočtu obce za 3.štvrťrok 2022

 6. Návrh a schválenie členov komisií a náplní činnosti komisií pri OZ

 7. Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023

 8. Návrh na doplnok Poriadku odmeňovania poslancov

 9. Návrh na doplnok Poriadku odmeňovania zamestnancov obce

10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023

11. Inventarizácia majetku obce – inventarizačné komisie

12. Informácia o zmene systému zberu triedeného odpadu v obci

13. Rôzne 

14. Diskusia

15. Záver

Ernest Benko, starosta obce


 pozvánka 9.12.2022