Informácia pre verejnosť: Logisticko-výrobný areál Beckov

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - odbor starostlivosti o životné prostredie

Obec Beckov ako dotknutá obec informuje verejnosť, že zámer - podľa §23 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. - sa nachádza na úradnej tabuli obce, kde je možné do neho nahliadnuť. Verejnosť môže pripomienky k zmene navrhovanej činnosti  doručiť na obecný úrad do 12.12.2022

Zámer navrhovanej činnosti bude verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.  Zámer navrhovanej činnosti „Logisticko výrobný areál Beckov“ bol zverejnený na enviroportale na linku: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticko-vyrobny-areal-beckov

zverejnená informácia: Navrhovaná činnosť Logisticko-výrobný areál Beckov - zámer