Referendum 2023

10.11.2022: Oznam

V súvislosti s prípravou  R E F E R E N D A, ktoré sa uskutoční 21.1.2023, v súlade s § 8 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujeme, že Obec Beckov má vytvorený 1 okrsok a miestnosťou pre vykonanie referenda bude klub pri parku, Beckov č. 8.

14.11.2022: Informácia

Obec BECKOV, v zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území obce, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo územia SR, oznamuje, že elektronická adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou, ktoré sa môžu podávať najneskôr do 2.12.2022, je beckov@obec-beckov.sk

14.11.2022: Informácia

Obec BECKOV, v zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva na účely doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do komisie pre referendum, oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámení je beckov@obec-beckov.sk. 

01.12.2022:  Informácia k žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V zmysle § 46 a § 198 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 - osobne,

 - v listinnej forme alebo elektronicky,

 - prostredníctvom splnomocnenej osoby. 

Osobne môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň (20.1.2023) predo dňom konania referenda v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. V listinnej forme môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda. Elektronicky môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. 

beckov@obec-beckov.sk

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na adresu trvalého pobytu, alebo na inú korešpondenčnú adresu uvedenú voličom v žiadosti, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania referenda v úradných hodinách obce. Ak volič v žiadosti zaslanej v listinnej forme alebo elektronicky uviedol, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz takejto osobe bezodkladne, najneskôr však v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda v úradných hodinách obce. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.