Pozvánka na zasadnutie OZ

21.10.2022 na OcÚ o 17,30 hod

Starosta obce Beckov

P o z v á n k a 

V súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční v piatok 21.10.2022 o 17,30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ. 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

 2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana na rok 2023

 5. Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Beckov

 6. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu Rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025

 7. Návrh Rozpočtu obce na rok 2023, s výhľadom na roky 2024, 2025

 8. Návrh nájomných zmlúv pre doktorky na Zdravotnom stredisku Beckov

 9. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky obce Beckov za rok 2021

10. Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov na depozitár s n.o. Hrad Beckov

11. Žiadosť o odsúhlasenie investície do majetku obce – obnova Hradu Beckov

12. Rôzne 

13. Diskusia

14. Záver

Daniel Hladký, starosta obce

V Beckove, 11.10.2022