Výzva pre právnické osoby

Obec Beckov vyzýva právnické osoby, spoločenské organizácie, spolky a fyzické osoby – podnikateľov na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb na verejnoprospešný účel v zmysle VZN č.1/2018 a jeho dodatkov v termíne najneskôr do 1. októbra 2022

Text VZN je na webovej stránke obce v časti OBČAN – OBEC – DOKUMENTY A VZN.  OcÚ