Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2021

a návrh žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

návrh dodatku - návrh žiadosti