Pozvánka na zasadnutie OZ

v piatok 8. apríla 2022 sa uskutoční 27. zasadnutie OZ v Jedálni ZŠ s MŠ JMH o 17,30 hod

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Návrh na zmenu ÚPN–O Beckov – lokalita za školou

5. Investičný zámer – uloženie IS v pozemkoch obce

6. Informácia o zápise detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ

7. Schválenie členov rady školy nominovaných za zriaďovateľa

8. Správa riaditeľa n.o. Hrad Beckov – informácia z výročnej správy

9. Stanovisko hlavnej kontrolorky k zmene rozpočtu na rok 2022- úprava č.2

10. Zmena rozpočtu Obce Beckov na rok 2022 – úprava č.2

11. Inventarizácia majetku a záväzkov obce, účty za rok 2021, vyradenie a preradenie majetku

12. Zmena sadzobníka služieb

13. Zmluva o spolupráci s Double Agency s.r.o. – „Beckovské slávnosti“

14. Návrhy na Ceny obce

15. Rôzne

16. Diskusia

17. Záver


pozvánka