Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

V súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční v piatok 18.3.2022 o 17,30 hod. v zasadacej miestnosti na OcÚ Beckov - upozornenie: OZ sa NEKONALO

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

3. Návrh na zmenu ÚPN–O Beckov – lokalita za školou

4. Investičný zámer – uloženie IS v pozemkoch obce

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Záver

pozvánka