Pozvánka na OZ

P o z v á n k a - V súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční v piatok 11.2.2021 o 17,30 hod. v jedálni ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov - Daniel Hladký, starosta, 4.2.2022

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

3. Kontrola plnenia uznesenia

4. Návrh na zmenu ÚPN–O Beckov – lokalita za školou

5. Rekonštrukcia ZP Hrad Beckov – projekt Dragon

6. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2021

7. Odborné stanovisko k rozpočtovým opatreniam k rozpočtu obce na rok 2021

8. Úprava rozpočtu obce na rok 2022

9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021

10.  Investičný zámer – uloženie IS v pozemkoch obce

11.  Rôzne

12.  Diskusia

13.  Záver

pozvánka