Všeobecne záväzné nariadenie obce Beckov

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - účinné od 1. januára 2022

VZN č. 4/2021