Pozvánka na zasadnutie OZ

starosta Obce Beckov pozýva na obecné zastupiteľstvo

V Beckove, 17.9.2021

P o z v á n k a 

V súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční

v piatok 24.9.2021 o 17,30 hod.

v sále kultúrneho domu  na OcÚ Beckov


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

3. Kontrola plnenia uznesenia

4. Voľba hlavného kontrolóra obce

5. Konsolidovaná výročná správa Obce Beckov za rok 2020

6. Hospodárenie obce za 1. polrok 2021

7. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za 1. polrok 2021, správa riaditeľa ZŠ za šk. rok 2020/2021

8. Protest prokurátora proti VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja…- Návrh VZN

9. Návrh na zmenu VZN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Beckov

10. Rôzne – Dolce Futurum – pozemok na Zelenej Vode – prenájom 

11. Diskusia

12. Záver


Daniel Hladký, v. r.

 starosta obce