Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

piatok, 3. septembra 2021, sa koná mimoriadne OZ

pozvánka

V Beckove, 30.8.2021

P o z v á n k a 


V súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční  v piatok 3.9.2021 o 17,30 hod.

v sále kultúrneho domu na OcÚ Beckov.

Program:

1. Otvorenie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

3. Návrh zmeny rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 – úprava č.4. 

4. Informácia o projektoch Cyklotrasa Beckov – Nové Mesto nad Váhom a Zateplenie OcÚ – zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

5. Diskusia.

6. Záver.

                                              Daniel Hladký, v. r., starosta obce