Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beckov

Obecné zastupiteľstvo v Beckove v zmysle ustanovenia § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) uznesením č. 258/2021/e zo dňa 25.06.2021 v y h l a s u j e voľbu Hlavného kontrolóra Obce Beckov, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beckove dňa 24.9.2021.

Deň nástupu hlavného kontrolóra Obce Beckov do zamestnania je 1.10.2021, pracovný úväzok je určený v rozsahu 40 hodín mesačne. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beckove.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Zákonná požiadavka na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

- bezúhonnosť

Ďalšie predpoklady na výkon funkcie:

* znalosť legislatívy a noriem samosprávy,

* komunikatívnosť,

* znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni,

* prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe,

* znalosť účtovníctva.

Náležitosti prihlášky:

* meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, mail, číslo telefónu,

* profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní,

* úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

* výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (zabezpečuje obec),

* písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení EU a GDPR,

* informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Beckov zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10.9.2021 do 15,00 hod. na adresu: Obec Beckov, 916 38 Beckov č.180. V prípade osobného doručenia obálku odovzdá do podateľne OcÚ.

Spôsob vykonania voľby:

* Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starosta obce na schôdzi obecného zastupiteľstva za prítomnosti poslancov pred voľbou hlavného kontrolóra, t.j. 24.septembra 2021.

* Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beckove.

* Na zvolenie hlavného kontrolóra Obce Beckov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce.

Uchádzači budú pozvaní písomnou pozvánkou najmenej 7 dní pred konaním voľby. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra sa má právo v deň konania volieb na Obecnom zastupiteľstve v Beckove prezentovať v dĺžke trvania prezentácie maximálne 10 minút.

V Beckove, 19.7.2021

 Daniel Hladký, starosta obce Beckov

text: /upload/g1ollr2o-Vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-24-9-2021.pdf