Pozvánka na 19. obecné zastupiteľstvo

V Beckove, 9.4.2021 - P o z v á n k a - V súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa uskutoční v piatok 16.4.2021 o 17,30 hod. v sobášnej miestnosti na OcÚ Beckov

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

3. Kontrola plnenia uznesenia

4. Rokovací poriadok OZ Beckov v období krízovej situácie

5. Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Beckov

6. Protest prokurátora - VZN o pravidlách času predaja

7. Založenie neziskovej organizácie Hrad Beckov 

8. Zmena rozpočtu Obec Beckov na rok 2021 – úprava č.1

9. Rôzne: - Cyklotrasa

                 - Kanalizácia obce

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver

pozvánka