Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

18. zasadnutie OZ sa uskutoční v piatok v sobášnej miestnosti OcÚ o 17,30 hod


pozvánka