Obec Beckov ďakuje za podporu svojich projektov

v roku 2020

Ministerstvo kultúry SR (vo výške 11 000 € na pokrytie bežných výdavkov) a tiež Európsky sociálny fond prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom (vo výške 48 215 € na pokrytie personálnych nákladov), tak ako po minulé roky, od roku 2012, finančne podporili náš projekt „Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných“. Nosnou časťou tohto projektu bola v roku 2020 kompletná obnova priečky a tehlovej podlahy na prvom nadzemnom podlaží západnej časti severného paláca. Zároveň osem zamestnancov sa podieľalo na opravách a údržbe jednotlivých objektov hradu. Ministerstvo kultúry SR tiež podporilo aj projekt obnovy hradnej kaplnky finančnou dotáciou 15 000 €, ktorú sme použili na reštaurátorské práce. Ich výsledkom je ďalší stupeň obnovy vretenového schodiska, obnova a uzavretie vchodu do sakristie a reštaurovanie malieb v osteniach gotických okien.

Trenčiansky samosprávny kraj a Oblastná organizácia cestovného ruchu „Trenčín a okolie“ finančne dotovali naše kultúrne podujatie s osadením pamätnej tabule k 130. výročiu úmrtia Dr. Jána Ambra v celkovej čiastke 8200 €.

Ďakujeme inštitúciám, ktoré oslovili naše projekty a rozhodli sa ich podporiť a ďakujeme aj všetkým, ktorí sa na ich realizácii akýmkoľvek spôsobom podieľali.                                                                                                                 

Ing. Marika Jurčacková, koordinátor projektov

Foto:

1. Odhalenie pamätnej tabule k 130. výročiu úmrtia Dr. Jána Ambru 19.6.2020

2. - 3. Reštaurovanie malieb gotických okien v hradnej kaplnke