Lesy SR, š. p. Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

Úradná tabuľa - Zverejnenie výzvy podľa § 34 e zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

1. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom - ZOZNAM VLASTNÍKOV

2. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. a svoje podania nedoplnili alebo neopravili - ZOZNAM VLASTNÍKOV 

zoznam bude zverejnený 60 dní na úradnej tabuli obce - dátum vyvesenia: 4.11.2020 - dátum zvesenia: 4.1.2021

výzva