Lesy SR, š.p., Odštepný závod Trenčín, ďakujú beckovským hasičom

za pomoc pri zdolávaní lesného požiaru 13.4.2020.

list - poďakovanie

Fotografie zo zásahu DHZ v Beckove pri požiari v k.ú. obce Hôrka nad Váhom