O hrade

NKP HRAD BECKOV
viac info nájdete na: www.hrad-beckov.sk alebo na facebookovej stránke Hradu Beckov  https://www.facebook.com/hradbeckov.

Beckovský hrad z vtáčej perspektívy nájdete na: http://www.pnky.sk/koktail/beckov-z-vtacej-perspektivy/

Beckovský hrad a Považský Inovec - trailer TU  zo 6.04.2014.

Hrad Beckov - národná kultúrna pamiatka - je majetkom obce. Vlastníctvo nehnuteľností takéhoto druhu každú obec  i  mesto stavia do neľahkej situácie, pretože musia znášať zákonnú zodpovednosť za stav a údržbu pamiatky. Finacovanie je limitované výškou rozpočtu a preto je nevyhnutné získávať finančné zdroje inde.

V rámci záchrany pamiatok, so zreteľom na ochranu autenticity, je prvoradou úlohou nájsť takýmto pamiatkovým objektom primeranú funkciu, ktorá umožní ich prezentáciu bez neprimeraných stavebných zásahov. Problémom je však hlavne finančná náročnosť takéhoto riešenia a preto veľakrát je jedinou cestou pripraviť komplexný plán konzervácie, užívania a prezentácie, a rozložiť  jeho realizáciu  na etapy.         

V roku 2007 bol Ing.arch. Martinom Bónom vypracovaný hodnotiaci dokument  ZÁMER OBNOVY KULTÚRNEJ PAMIATKY HRAD BECKOV. Tento dokument bol vypracovaný v zmysle § 32, odst 3 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

„Predložený zámer obnovy a budúceho využitia pamiatky naväzuje na staršie zámery a programy pamiatkovej úpravy vypracované štátnou organizáciou pamiatkovej starostlivosti ( Rejthar-Smoláková 1970, Kodoňová 1983). Tie z hľadiska širších urbanistických vzťahov určili ochranu hradu ako dominanty stredného Považia, s dobrou dostupnosťou a návštevnosťou, a preto z pohľadu zachovania historických, umeleckých a architektonických hodnôt pamiatky určili ako hlavné kritérium - zachovať originalitu pamiatky. Z toho vyplynula aj hlavná metóda obnovy: konzervácia s čiastočnou rekonštrukciou niektorých častí."

„Zámer obnovy sa pridŕža konzervačnej metódy obnovy, zachováva a chráni ruinálnu siluetu hradu, doporučuje postupné odstránenie nevhodných stavebných zásahov zrealizovaných za posledné tri desaťročia a v nadväznosti na existujúce zapojenie objektu do cestovného ruchu predkladá návrh realizácie hradného komplexu a jeho atraktívnejšiu prezentáciu. Základným cieľom zámeru je ukončenie pamiatkovej obnovy pamiatky,  jej celkové sprístupnenie  a zatraktívnenie verejnosti ako kultúrno-historického exponátu, a za týmto účelom vytvorenie podmienok pre bezpečný pohyb návštevníkov, zabezpečenie možnosti  oboznámenia sa s dejinami a významom pamiatky a regiónu."

„Zámer na obnovu neprináša negatívny vplyv na dodnes zachovanú priestorovú skladbu pamiatky, ktorú zachováva v plnej miere ako predmet pamiatkovej ochrany. Dielčími zmenami v hmotnej podstate dnešnej pamiatky sa cieli dosiahnuť vytvorenie nových krytých priestorov v celistvo zachovaných objektoch hradného jadra a formou náznakovej rekonštrukcie zaniknutých hospodárskych objektov v 1. predhradí sa dosiahne nielen vytvorenie priestorov pre potrebné prevádzkové zázemie hradu, ale aj zvýšenie jeho pôvodnej priestorovej čitateľnosti."

Obnova NKP a regenerácia centrálnej časti obce  - sériu článkov publikovaných v Beckovských novinách nájdete v prílohe nižšie.pdfObnova národnej kultúrnej pamiatky 5.časť
pdfObnova národnej kultúrnej pamiatky 4.časť
pdfObnova národnej kultúrnej pamiatky 3.časť
pdfObnova národnej kultúrnej pamiatky 2.časť
pdfObnova národnej kultúrnej pamiatky 1.časť