Voľby do NR SR

30. september 2023 - sobota - 7.00 - 22.00 hod

Obec Beckov má vytvorený 1 volebný okrsok a volebná miestnosť je sála Kultúrneho domu v Beckove č. 180


Voľby do NR SR v roku 2023 

Informácia pre politické strany a koalície o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Obci Beckov

Oznamujeme politickým stranám a koalíciám, ktoré kandidujú vo Voľbách do NR SR v roku 2023, že v súlade s § 49, ods.3 zák. č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možne „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ doručiť v listinnej forme na adresu:

Obec Beckov

Obecný úrad č.180

916 38 Beckov

alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu: beckov@obec-beckov.sk. 


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

- podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.


Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím posledného dňa lehoty 21. augusta 2023 do 24,00 hod. Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

delegovanie člena do OVK

VZN č. 2/2015 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov...