Voľby

29.10.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

10. november 2018

 

Výsledky volieb:

starosta - Daniel Hladký  49,9 %

poslanci - 9: zápisnica z volieb do OSO 2018

Informácia pre voliča 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hod. v klube pri parku, Beckov č. 8. 

 

   Voliči pred hlasovaním preukážu svoju totožnosť občianskym preukazom, cudzinci dokladom o pobyte cudzinca. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdíte vlastnoručným podpisom v zozname voličov.

 

   V našej obci je vytvorený 1 volebný obvod, v ktorom budeme voliť 9 poslancov. Vybraných kandidátov volíme zakrúžkovaním ich poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta.

 

   Voliči, ktorí sa nemôžu z vážnych zdravotných dôvodov dostaviť v deň volieb do volebnej miestnosti, môžu požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky. Požiadať o prenosnú volebnú schránku môžete na obecnom úrade na č.t. 774 27 21, v deň volieb priamo vo volebnej miestnosti alebo na mobil. tel. č. 0915 736 779. 

 

   Podľa zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, § 40 určuje, kto sa dopustí priestupku. Volič je povinný odložiť po hlasovaní nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do schránky na to určenej, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu okresným úradom bude uložená pokuta vo výške 33 eur. Upozorňujeme preto občanov, aby nepoužité hlasovacie lístky nezabudli odložiť do schránky na to určenej. 

 

   Obec Beckov 

 

Beckovské noviny č. 5_2018, str. 4 - 7: predstavujú kandidátov pre voľby starostu a poslancov OZ

 

Oznámenie o predvolebných stretnutiach

V stredu 31.10.2018 o 18. hod sa uskutoční v klube pri parku predvolebné stretnutie s p. Danielom Hladkým, kandidátom na starostu.

V utorok 6.11.2018 o 18. hod sa uskutoční v klube pri parku predvolebné stretnutie s p. Mariánom Polákom, kandidátom na starostu.

 

 

26.09.2018: zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

 

 Oznámenie:

12.10.2018 sa Ernest Benko, kandidát pre voľby starostu obce, vzdal svojej kandidatúry pre voľby starostu obce.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a 10. november 2018 určil za deň konania volieb.
  Právo voliť
  Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
  Právo byť volený
  Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
  Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je:
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

I N F O R M Á C I A
pre kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce pre Voľby do orgánov samosprávy 10.11.2018 

  Tlačivá, potrebné na podanie kandidatúry spolu s petičným hárkom pre nezávislých kandidátov, sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR – www.minv.sk v časti Verejná správa https://www.minv.sk/?volby-oso2018
  Kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb - najneskôr 11.9.2018 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, p. Anne Benkovej, telefónne číslo 032/774 27 21, úradné hodiny pondelok – piatok 7,30 – 15,00 hod. v stredu 7,30 – 17,00 hod.
  Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty, sa neprihliada.

 

Zverejnenie elektronickej adresy

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 Obec BECKOV, v zmysle zákona č.  180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je

beckov@obec-beckov.sk .