Vývoz komunálneho odpadu

Od apríla 2020 je zberný dvor obecnej prevádzky otvorený každú párnu sobotu od 8. do 12. hod. Kvôli epidémii koronavírusu je vstup do objektu maximálne pre dve osoby.

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Kalendár vývozu KO na 1. polrok 2019 
                                          2. polrok 2019
Úroveň vytriedenia KO za rok 2018 je 22,48 %
Kam s KO - BN 6/2018, s. 4
Systém odpadového hospodárstva v obci Beckov - 2017
VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beckov - účinné od 1.7.2016
Legislatíva: zákon o odpadoch č. 79/2015 z. z.

 Triedenie KO

V našej obci od 7/2016 triedený zber odpadov zabezpečuje organizácia NOWAS. V obci pribudnú kontajnery – modré na papier a lepenku, žlté na plasty, zelené na sklo a červené na drobné kovy, do ktorých môžu občania ukladať vytriedený odpad.

SKLO

Možno vkladať:
Fľaše z nápojov biele aj farebné, obalové sklo z potravín, tabuľové sklo z okien - nie drôtené. 

 

Nevkladajte! 
Keramiku a porcelán, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, obrazovky televízorov a počítačov, sklo s obsahom kovov, sklobetón, auto sklá, poháre a kuchynské nádoby z varného skla, drôtené sklo, kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.

PLASTY

Možno vkladať:
PET fľaše farebné a biele – stlačené  alebo zošliapnuté, čisté plastové obaly zo saponátov, rastlinných olejov,  tégliky z jogurtov a masla, potravín, destilovanej vody, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: HD-PE, PE-HD, PE, PP, PET. 


Nevkladajte! 
PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, polystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad.

 

KOVOVÉ OBALY

Možno vkladať: 
Konzervy, nápojové plechovky, kovové obaly, alobalové a hliníkové časti obalov bez plastov alebo papiera, zbavené zvyškov potravín, prípadne vypláchnuté. 

Nevkladajte! 
Kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.

 

PAPIER

Možno vkladať: 
Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity; poskladané (!) škatule a kartóny, reklamné letáky a pod. 

Nevkladajte! 
Použité hygienické potreby, plienky; mokrý, znečistený, mastný, asfaltový a voskový papier, celofán a komunálny odpad.

oranžový kontajner

dvor OP

pre celú obec

TETRAPACKY

možno vkladať: viacvrstvové obaly 

Nevkladajte: 

plasty, sklo, kovy, papier, textil, biologický odpad

prečítajte si viac alebo v BN č.1_2018, s.18

 Drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad

 Vývoz KO zabezpečuje

odspoločnosťdo
Združenie obcí pre separovaný zber Kálnica 31.03.2010
01.04.2010 Technické služby Mesta Nové Mesto nad Váhom31.12.2016
01.07.2016

NOWAS s.r.o. Bratislava, Račianska 66 - vývoz separovaného odpadu a plastov

01.01.2017Marius Pedersen s.r.o. Trenčín

 Vývoz smetných nádob (SN): každú nepárnu stredu 

 Obecná prevádzka

 Prevádzka bude od 1.3.2018 otvorená každú párnu sobotu od 8,00 do 12,00 hod. 

jpgkalendár vývozu KO 2024_2.Q
pdfkalendár vývozu KO 2024_1.Q
pdfzberný dvor OP 2024
jpgvývoz KO 20241.Q