Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

26.09.2018: zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

 

 Oznámenie:

12.10.2018 sa Ernest Benko, kandidát pre voľby starostu obce, vzdal svojej kandidatúry pre voľby starostu obce.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a 10. november 2018 určil za deň konania volieb.
  Právo voliť
  Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
  Právo byť volený
  Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
  Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je:
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

I N F O R M Á C I A
pre kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce pre Voľby do orgánov samosprávy 10.11.2018

  Tlačivá, potrebné na podanie kandidatúry spolu s petičným hárkom pre nezávislých kandidátov, sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR – www.minv.sk v časti Verejná správa https://www.minv.sk/?volby-oso2018.
  Kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb - najneskôr 11.9.2018 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, p. Anne Benkovej, telefónne číslo 032/774 27 21, úradné hodiny pondelok – piatok 7,30 – 15,00 hod. v stredu 7,30 – 17,00 hod.
  Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty, sa neprihliada.

 

Zverejnenie elektronickej adresy

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 Obec BECKOV, v zmysle zákona č.  180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je

beckov@obec-beckov.sk .


Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM