SOCIÁLNA SLUŽBA

KOMPETENCIE OBCE PRE POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

ŽIADOSŤ O SOCIÁLNU SLUŽBU

1. OBEC BECKOV - kontakt: 032 77427 22

 

Sociálne služby obce:

Stravovanie seniorov v školskej jedálni

 Kontakt: 032 7777 180
 

Opatrovateľská služba

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby od 1.1.2011;  Dodatok č.1/2012 k VZN o OS od 1.7.2012

 

Sociálne poradenstvo

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení zákona č. 485/2013 - od 1.1.2014

 

Posudková činnosť – rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

obec posudzuje  pre: zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľškej služby, opatrovateľskú službu a iné; Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zákonov - tlačiváŽiadosť - Lekársky nález - vyhlásenie o majetku

 

Poskytovanie soc.služby v zariadení

obec poskytuje: opatrovateľská služba, zabezpečuje poskytovanie: zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov a iné

Poskytovanie príspevkov občanom:  

príspevok pri narodení dieťaťa (každému obyvateľovi obce)

VZN č. 5/2007 o poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa - dodatok - žiadosť

 

Jednorazová sociálna dávka v časoch náhlej núdze (nie je nárokovateľná)

VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej dávky, účinné od 1.1.2016 - žiadosť

 

2. ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 36 -http://www.upsvar.sk/nm.html?page_id=240283

a) Kompenzácia dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia - posledná zmena: Zákon č. 180/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnnutia - http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/tazko-zdravotne-postihnuti.html?page_id=231

 b) Hmotná núdza - http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=363675

 c) Štátne sociálne dávky - http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/statne-socialne-davky.html?page_id=229

d) Sociálniprávna ochrana detí a sociálna kuratela - http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti.html?page_id=230

3. Životné minimum - od 1.7.2017 do 30.6.2018

zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime

pre 1 fyz. osobu

199,48 eur 

 

pre 2. fyz. osobu

139,16 eur 

Opatrenie MPSVaR SR č. 173/2017 Z.z.

pre dieťa

91,06 eur 

4. Minimála mzda  -  od 1.1.2017 - 435,00 € alebo 2,50 € (Nariadenie vlády SR č. 280/2016)

 5. Poskytovanie sociálnych služieb v zariadeni - HOSPIC - Podpora Hospicu v Trenčíne - prosba o pomoc 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM